ماده پنجاه و پنج

ماده 55

 

 

ماده 55 وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
1- ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعة معابر در حدود قوانین موضوعه.
2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معاب و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیة قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممکنه
تبصره 1- سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفادة غیر مجاز آنها و میدان ها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در مورد    دکّه های منصوب قبل از تصویب این قانون ، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکّه ها ادعای خسارت داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در مادة 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیلة مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصرة 2- شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیة زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و موارد رسوبی فاضلاب ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آکهی به اطلاع عموم برساند. محل تخلیه زباله باید خارج از محدودة شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق مادة 276 قانون کیفری عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف مدت یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامة او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
3- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.
4- جلوگیری از گدائی  و واداشتن گدایان به کار و توسعة آموزش عمومی و غیره.
5- اجرای تبصرة یک مادة 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤ سسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بی سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیة متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره 1- تبصرة مادة 5 قانون نظارت در مصرف سهمیة فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقی است.
تبصرة2- تبصرة59 قانون بودجة سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است.
6- حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامة دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .
7- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجة شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامة ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجة مصوب و برنامة ساختمانی به وسیلة فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود.
8- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامة مالی شهرداری ها پیش بینی در این قانون.
9- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینة قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد.
10- نظارت و مراتب در صحت اوزان و مقیاس ها
11- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات
12- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیة وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
13- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش ها ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره- در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در مادة فوق ، شهرداری پس از کسب نظر مأمورین فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینة مصروف را به اضافة صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد نمود.مقررات فوق شامل کلیة اماکن عمومی مانند شینماها- گرمابه ها- مهمانخانه ها- دکاکین- قهوه خانه ها- کافه رستوران ها- پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعة عمومی است نیز     می باشد.

 

شهر خوب ،شهروند خوب

مناسبت های روز

وب لینک ها

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

سامانه الکترونیکی ارتباط با مردم

شما اینجا هستید: خانه آیین نامه‌ها قوانین و مقررات ماده پنجاه و پنج